Website Banner

       ดำเนินงานโดย
 ทีมครู ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
    มีผลงานมากมาย
     ในจังหวัดสมุทรปราการ
   โดยเน้นการสอนให้ผู้เรียน
 ใช้ความรู้หักล้างความกลัว


            
 
การสอบใบอนุญาตขับขี่เอกสารที่ต้องนำมาวันทำใบอนุญาตขับขี่
        1)      บัตรประชาชนตัวจริง                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2)     ใบผ่านการอบรม
        3)      ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน (ขอตามคลินิกได้) ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 
        ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
        เอกสารที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทำใหม่
                อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
-          สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และ บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ 1 ชุด และ ตัวจริง
-          ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน
-          แต่งกายสุภาพ พร้อมปากกา  1 ด้าม
        เอกสารที่ใช้ในการต่อใบอนุญาตขับขี่ (จาก 1 ปีเป็น 5 ปี)
-          ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปีที่หมดอายุไปแล้ว   ที่ต้องการต่อ
-          ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน
-          สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดและตัวจริง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ 1 ชุดและ ตัวจริง
สามารถต่อล่วงหน้าก่อนบัตรเก่าหมดอายุ 60 วัน
        เอกสารที่ใช้ในการต่อใบอนุญาตขับขี่ ( จาก 5 ปีเป็นอีก 5 ปี )
-          สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และ ตัวจริง
-          สำเนาบัตรข้าราชการ , รัฐวิสาหกิจ 1 ชุด และ ตัวจริง
-          ใบอนุญาตขับขี่ 5 ปี ที่หมดอายุไปแล้ว   ที่ต้องการต่อ
ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เพราะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
      และเข้ารับการอบรม
สามารถต่อล่วงหน้าก่อนบัตรเก่าหมดอายุ 90 วัน
        เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับขี่ประเภทสากล
                อายุครบ 19 ปีบริบูรณ์
-          ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปี
-          หนังสือเดินทาง (Passport)
-          รูปถ่าย 2 นิ้วครึ่ง 2 รูป
        เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2
                อายุครบ 22 ปี บริบูรณ์
-          บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
-          รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
                สมัครและเข้ารับการอบรมที่ขนส่งเป็นเวลา 3 วัน
        เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับขี่ประเภทสาธารณะ
                อายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
-          บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
-          สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร(สด.49) 1 ชุด
-          สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคุล
 
   
Current Pageid = 5